Test-Timeline

1944-1945 ? Armia Czerwona wypiera Niemców z terytorium Polski

Niemieck? okupacj? zast?puje sowiecka. Rozpoczyna si? okres stalinizmu. W przeci?gu kilku lat k...
Czytaj więcej

4-11 lutego 1945 r. ? Konferencja przedstawicieli Wielkiej Trójki w Ja?cie

Stalin otrzymuje przyzwolenie swoich partnerów ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na utwo...
Czytaj więcej

19 stycznia 1947 r. ? komuni?ci fa?szuj? wybory parlamentarne w Polsce

Komuni?ci, przyznaj?c sobie ponad 80% g?osów, uznali wyniki ?wyborów? za legitymizacj? swo...
Czytaj więcej

22 lipca 1952 r. ? uchwalona zostaje konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Dokument ten zosta? opracowany na podstawie konstytucji ZSRS z 1936 r., a na jego rosyjskoj?zyczne...
Czytaj więcej

Lata 1956-1970 ? tzw. ma?a stabilizacja

Okres sprawowania w?adzy przez W?adys?awa Gomu?k?, zapocz?tkowany pewn? odwil?? w stosunkach spo?ecznych - odsuni?to od w?adzy stalinowców, og?oszono amnesti? dla wi??niów politycznych, z?agodzono równie? cenzur? prasy
Czytaj więcej

28 czerwca 1956 r. ? Pozna?ski Czerwiec

W Poznaniu, pierwszy raz w historii PRL, robotnicy masowo wyst?pili przeciw komunistycznej w?adzy. Postulaty ekonomiczne szybko przerodzi?y si? w polityczne, a robotnicy i mieszka?cy Poznania byli przekonani, ?e bior? udzia? w powstaniu ogólnonarodowym. Zamieszki zosta?y jednak krwawo st?umione.
Czytaj więcej

21 pa?dziernika 1963 r. ? ginie Józef Franczak, ostatni polski ?o?nierz podziemia antykomunistycznego

Wed?ug ró?nych szacunków liczebno?? tzw. ?o?nierzy Wykl?tych (lub Niez?omnych) si?ga?a ok. 30 000 osób. Osamotnieni, z góry skazani na pora?k?, zdecydowali si? prowadzi? beznadziejn? walk? z pot??nym wrogiem. To antykomunistyczne powstanie zosta?o niemal ca?kowicie zgniecione w dwa lata po wojnie (kiedy to liczebno?? partyzantów zmala?a do zaledwie 2 000 osób) - z broni? w r?ku zgin??o w tym czasie prawie 9 000 ?o?nierzy, kolejnych kilka tysi?cy zosta?o zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych s?dów lub zmar?o w wi?zieniach. Jednak ostatni z ?o?nierzy Wykl?tych ? Józef Franczak, ps. ?Lalek? ? zgin?? dopiero w 1963 r.
Czytaj więcej

8-23 marca 1968 r. ? Marzec ?68

Kryzys polityczny zapocz?tkowany protestami studenckimi w ca?ej Polsce, brutalnie st?umionymi przez w?adz?. Dzia?ania komunistów wymierzone by?y nie tylko w inteligencj?, ale równie? w ?ydów ? w latach 1968-1972 na przymusow? emigracj? uda?o si? nawet do 20 000 osób.
Czytaj więcej

14-22 grudnia 1970 r. ? Grudzie? ?70

W reakcji na podwy?szenie cen artyku?ów ?ywno?ciowych tu? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, robotnicy na Wybrze?u zorganizowali liczne strajki i demonstracje. W?adza robotnicza, podobnie jak w Poznaniu w roku 1956, otworzy?a do robotników ogie?. Zgin??o ??cznie 45 osób, a ponad 1 000 zosta?o rannych. Tzw. wydarzenia grudniowe spowodowa?y upadek rz?dów Gomu?ki. Stanowisko I sekretarza KC PZPR obj?? Edward Gierek.
Czytaj więcej

lata 1970-1980 - tzw. dekada Edwarda Gierka

Fatalna polityka gospodarcza nowej ekipy, finansowana z zaci?gni?tych na Zachodzie olbrzymich kredytów, doprowadzi?a do powa?nego kryzysu. Chwilowa poprawa standardu ?ycia statystycznego Polaka wynika?a nie z rozkwitu polskiej gospodarki, a z ?przejadania? zachodnich pieni?dzy, które kiedy? w ko?cu trzeba b?dzie odda?. Od tej chwili PRL by?a w du?ej mierze zale?na ekonomicznie od Zachodu, co mia?o równie? niebagatelny wp?yw na jej polityk?.
Czytaj więcej

24-30 czerwca 1976 r. ? Czerwiec ?76

Fala strajków i protestów robotniczych (m.in. w Radomiu, Ursusie i P?ocku), która wybuch?a po og?oszeniu przez rz?d drastycznych podwy?ek cen urz?dowych na artyku?y ?ywno?ciowe.
Czytaj więcej

wrzesie? 1976 r. ? powstanie KOR

W odpowiedzi na represje wobec protestuj?cych powstaje Komitet Obrony Robotników (rok pó?niej przekszta?cony w Komitet Samoobrony Spo?ecznej ?KOR?); w?ród jego cz?onków znale?li si? m.in. Antoni Macierewicz, Jacek Kuro?, Piotr Naimski, Wojciech Onyszkiewicz i Jan Józef Lipski.
Czytaj więcej

25 marca 1977 r. ? powstaje Ruch Obrony Praw Cz?owieka i Obywatela

Pod dokumentem za?o?ycielskim ?Apel do spo?ecze?stwa polskiego? podpisy z?o?y?o 18 osób: Mieczys?aw Boruta Spiechowicz, Andrzej Czuma, Karol G?ogowski, Kazimierz Janusz, Stefan Kaczorowski, Leszek Moczulski, Marek Myszkiewicz-Niesio?owski, Antoni Pajdak, ks. Bohdan Papiernik, Zbigniew Sekulski, Zbigniew Siemi?ski, Bogumi? Studzi?ski, Piotr Typiak, o. Ludwik Wi?niewski, Adam Wojciechowski, Andrzej Wo?nicki, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembi?ski.
Czytaj więcej

1978 r. ? powstaj? Wolne Zwi?zki Zawodowe

W lutym powsta?y Wolne Zwi?zki Zawodowe Górnego ?l?ska z Kazimierzem ?witoniem i Romanem K?ciuszkiem na czele, dwa miesi?ce pó?niej powsta?y powstaj? Wolne Zwi?zki Zawodowe Wybrze?a z Andrzejem Gwiazd?, Krzysztofem Wyszkowskim i Antonim Soko?owskim na czele.
Czytaj więcej

maj 1977 ? maj 1978 ? powstaj? Studenckie Komitety Solidarno?ci

W Krakowie, Warszawie, Gda?sku, Poznaniu, Wroc?awiu i Szczecinie powstaj? Studenckie Komitety Solidarno?ci; w?ród ich najwa?niejszych dzia?aczy wymieni? mo?na m.in. Bronis?awa Wildsteina, Lilian? Batko, Ew? Kulik, Leszka Budrewicza, Krzysztofa Grzelczyka, Mariusza Wilka czy Marka Adamkiewicza.
Czytaj więcej

16 pa?dziernika 1978 ? Polak papie?em

Krakowski kardyna? Karol Wojty?a zostaje wybrany papie?em, przyjmuje imi? Jan Pawe? II. Wg wielu historyków walnie przyczyni? si? do upadku komunizmu w pa?stwach Europy ?rodkowej i Wschodniej.
Czytaj więcej

1 wrze?nia 1979 ? powstaje Konfederacja Polski Niepodleg?ej

Pierwsza w bloku wschodnim partia o charakterze antykomunistycznym; w?ród jej dzia?aczy nale?y wymieni? m.in. Leszka Moczulskiego, Zygmunta Go?awskiego, Tadeusza Stefa?skiego czy Romualda Szeremietiewa.
Czytaj więcej

sierpie? 1980 ? powstaje ?Solidarno???

W wyniku fali strajków, które obj??y ca?y kraj, powstaje Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy ?Solidarno???; w krótkim czasie wst?puje do niego prawie 10 milionów Polaków
Czytaj więcej

wrzesie? 1980 ? powstaje Niezale?ne Zrzeszenie Studentów

W?ród jego dzia?aczy nale?y wymieni? m.in. Jaros?awa Guzego, Wojciecha Bogaczyka, Piotra Bikonta, Mariusza Kami?skiego, Przemys?awa Gosiewskiego czy Grzegorza Schetyn?.
Czytaj więcej

marzec 1981 ? powstanie Pomara?czowa Alternatywa

W?ród cz?onków tego antykomunistycznego ruchu happeningowego nale?y wymieni? m.in.. Waldemara Fydrycha czy Wies?awa Cupa??.
Czytaj więcej

pa?dziernik 1981 ? powstaje Solidarno?? Polsko-Czechos?owacka

W?ród jej czo?owych dzia?aczy nale?y wymieni? m.in. Zbigniewa Janasa, Juliana Golaka, Miros?awa Jasi?skiego, Jaros?awa Brod?, Petra Pospihala, Vaclava Havla czy Petra Uhla.
Czytaj więcej

13 grudnia 1981 ? wprowadzenie stanu wojennego

Wprowadzony na terenie ca?ego kraju stan wojenny brutalnie sko?czy? tzw. karnawa? ?Solidarno?ci?. Do czasu jego zniesienia, 22 lipca 1983 r., w wyniku dzia?a? w?adz ?mier? ponios?o 56 osób.
Czytaj więcej

czerwiec 1982 ? powstanie Solidarno?ci Walcz?cej

We Wroc?awiu powstaje najbardziej radykalnie antykomunistyczna organizacja bloku wschodniego, jej liderem zostaje Kornel Morawiecki; w?ród jej dzia?aczy nale?y wymieni? m.in. Andrzeja Ko?odzieja, Romualda Lazarowicza, Hann? ?ukowsk?-Karniej, Wojciecha My?leckiego, Andrzeja Zarach, Paw?a Falickiego czy Jadwig? Chmielowsk?.
Czytaj więcej

5 pa?dziernika 1983 ? Lech Wa??sa otrzymuje pokojow? nagrod? Nobla

Komitet przyznaj?cy nagrod? uzna? Wa??s?, przywódc? ?Solidarno?ci?, ?za wyraziciela t?sknoty za wolno?ci? i pokojem, która ? mimo nierównych warunków ? istnieje niepokonana we wszystkich narodach ?wiata?.
Czytaj więcej

czerwiec 1984 ? powstaje Federacja M?odzie?y Walcz?cej

W?ród jej cz?onków nale?y wymieni? m.in. Artura D?browskiego, Jacka Górskiego, Cezarego Rautszko czy Dariusza Stolarskiego
Czytaj więcej

kwiecie? 1985 ? powstaje Ruch Wolno?? i Pokój

Organizacja powsta?a w odpowiedzi na skazanie Marka Adamkiewicza; w?ród jego dzia?aczy wymieni? mo?na m.in. Leszka Budrewicza, Zuzann? D?browsk?, Jana Mari? Rokit?, Rados?awa Rokit?, Krzysztofa Jurskiego czy Krzysztofa Gali?skiego.
Czytaj więcej

4 czerwca 1989 ? tzw. wybory czerwcowe

Pierwsze w bloku wschodnim cz??ciowo wolne wybory okazuj? si? olbrzymim sukcesem ?Solidarno?ci? i pocz?tkiem zmian w ca?ym bloku wschodnim.
Czytaj więcej

24 sierpnia 1989 ? Tadeusz Mazowiecki premierem

Polska jest pierwszym krajem bloku wschodniego, w którym premierem zostaje osoba niezwi?zana z parti? komunistyczn?.
Czytaj więcej

22 grudnia 1990 ? Lech Wa??sa prezydentem

W pierwszych po wojnie demokratycznych wyborach prezydenckich Lech Wa??sa zostaje prezydentem niepodleg?ej Polski.
Czytaj więcej