CBM Edukacja

CBM Edukacja

Cyfrowa Biblioteka Multimedialna Edukacja jest interaktywnym narzędziem, które pozwala na doświadczanie historii oraz patriotyzmu. To także miejsce upamiętnienia historii przede wszystkim przez relacje Świadków Historii.

CBM Edukacja to zatem platformą do zamieszczania treści cyfrowych, a obsługująca ją Fundacja Wspólnota Pokoleń – jako administrator – nie ingeruje w treść materiałów audiowizualnych. Z uwagi na to, że mają one charakter prywatny i subiektywny jako relacje Świadków Historii, Fundacja Wspólnota Pokoleń nie ponosi odpowiedzialności za nie, jak i za opinie w nich zawarte.

Licencja Creative Commons
Wszystkie utwory w CBM Edukacja są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Do Biblioteki trafią materiały interaktywne, nierzadko powstałe przy wykorzystaniu najnowszych technologii (m. in. gry mobilne, etiudy historyczne czy filmy dokumentalne). Nie zabraknie również scenariuszy lekcji czy tekstów i nagrań piosenek historycznych, a także informacji, które będą pomocne przy samodzielnych próbach pracy z metodą oral history. Zakładamy, że materiały te, zwłaszcza dla ludzi młodych, staną się swoistą bramą do przygody z historią i patriotyzmem oraz inspiracją do własnej pracy i do dalszych poszukiwań. Mamy nadzieję, że z Biblioteki korzystać będą nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele i naukowcy – jesteśmy przekonani, że praca z wywiadami biograficznymi jest jedną z najefektywniejszych form nauki historii.

Najistotniejszą część materiałów stanowi bogaty zbiór relacji oraz materiałów dodatkowych (zdjęć, filmów, dokumentów) dotyczących Świadków Historii, czyli osób, które zechciały podzielić się z nami opowieściami o swoim życiu. Szczególną wartość mają wypowiedzi tych, którzy, wiele ryzykując przez lata, poświęcali się walce o wolną Polskę w okresie komunizmu.

Chcemy, by nasze działania przywróciły pamięć o osobach, które mimo swych zasług często pozostają bezimienne dla większości społeczeństwa. Nie tylko. Dążymy także do tego, by Świadkom Historii przywrócić poczucie własnej wartości i sprawstwa, oraz aby zachęcić ich do działań na rzecz innych, bo widzimy, że osoby te, niegdyś aktywne, dzisiaj, z różnych przyczyn, są nieufne i zamknięte w sobie, w konsekwencji – mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym. Wierzymy, że spotkania z wolontariuszami i historykami oraz prace nad biblioteką z jednej strony pomogą wydobyć na światło dzienne doświadczenia, przemyślenia i przeżycia Świadków Historii, a z drugiej – przywrócą poczucie bycia potrzebnym.

Chcemy zbudować więzi między- i wewnątrzpokoleniowe po to, by Świadkowie i wolontariusze (młodzi ludzie) mogli wzajemnie uczyć się od siebie, zdobywać nowe kompetencje społeczne oraz rozwijać zainteresowania; poza tym – zwłaszcza młodsi – będą mogli nauczyć  się odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Portal został podzielony na sekcje tematyczne, które są systematycznie rozbudowywane. Pierwsza z nich – „Zapomniani bohaterowie” – została uruchomiona w 2017 r. Docelowo w witrynie znajdą się materiały na temat co najmniej pół tysiąca tych zwykłych – niezwykłych ludzi, których często mijamy na ulicach i przez myśl nam nie przejdzie, jak niezwykłe historie kryją.

Organizator:

Fundacja Wspólnota Pokoleń

Partnerzy:

Bank Zachodni WBK S.A. |  Fundacja KGHM Polska Miedź  | ENERGA S.A.


Opracował:
Grzegorz Kowal